پرسشنامه دکتر اختری

آزمون مزاج سنجی دکتر اختری

پرسشنامه تعیین مزاج سالمندان اختری اولین فرم استاندارد تعیین مزاج سالمندان است که به همت ایشان و اساتید برجسته طب ایرانی در سال 2020 طراحی و استانداردسازی شده است. پرسشنامه خوداظهاری تعیین مزاج اختری شامل 20 سؤال می‌باشد که جهت تعیین وضعیت مزاج سالمندان بالای 60 سال از نظر گرمی سردی و تری خشکی به‌کار می‌رود.

تعداد سوالات

20 سوال

ویژه

تعیین مزاج سالمندان

زمان آزمون

8 دقیقه

هزینه

رایگان