آموزش 3- اخلاط:

طبق فلسفه طب سنتی ایرانی غذا بعد از ورود به بدن انسان و دریافت هضم معدی و هضم کبدی تبدیل به خونی میگردد که از چهار خلط به نامهای سودا، صفرا، بلغم و دم تشکیل میشود و این خون در تمام بدن به گردش در آمده و هر عضوی بنا بر نیاز خود از این چهار خلط برداشت می کند.

هر کدام از این چهار خلط دارای کیفیاتی هستند که نشانگر غلبه یکی از عناصر چهارگانه مذکور در آنها می باشد:

نام خلط

عنصر غالب

کیفیت

وضعیت در خون

صفرا

آتش

گرم وخشک

بخش سرجوش و سبک خون مایل به رنگ زرد

دم

هوا

گرم و تر

بخش صاف خون که کاملاً آماده مصرف است به رنگ سرخ

بلغم

آب

سرد و تر

بخش خام خون که سفید رنگ است

سودا

خاک

سرد و خشک

بخش رسوبی و ته نشین و غلیظ خون که سیاه رنگ است

 

همانطور که گفته شد بر حسب اینکه کدام یک از این چهار خلط در بدن شخص بر سایر اخلاط غلبه نماید، مزاج آن شخص متفاوت خواهد بود. مثلاً اگر خونی که در بدن شخصی تولید می شود سودای بیشتری داشته باشد، مزاج این شخص به سوی سردی و خشکی میل خواهد کرد و خصوصیات جسمی، روحی و رفتاری مربوط به این کیفیات را بروز خواهد داد که میتوانید با مراجعه به بخش انواع مزاج ها  از آنها مطلع شوید.

البته باید به این نکته هم توجه داشت که استدلال به مزاج برای تعیین خصوصیات رفتاری و اخلاقی یک امر مطلق نیست چرا که این خصوصیات به غیر از مزاج، از فاکتورهای دیگر نظیر تربیت خانوادگی، فرهنگ و عرف جامعه، مذهب و تمرینهای شخصی نیز به شدت تاثیر می پذیرد لذا باید از قضاوت و پیش داوری در مورد افراد بر مبنای مزاج آنها پرهیز کرد.