تالیف : دکترآرمان زرگران (استادیار گروه داروسازی سنتی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران )

ناشر : انتشارات چوگان 


طی دهه های گذشته روند اقبال مردم به استفاده از داروهای طبیعی و سنتی به دلیل باور عامه به بی خطر بودن این داروها نسبت به عوارض شایع داروهای مرسوم و نیز عدم توانمندی داروهای امروزی در درمان بسیاری از موارد ، رشد فزاینده ای داشته است .
با توجه به ضرورت آشنایی پزشکان با این قبیل داروها  که در بسیاری موارد با توجه به اثر بخشی مناسب ، تولید بومی ، پذیرش بهتر بیمار و نیز عوارض جانبی کمتر می توانند جانشین مناسب تری برای داروهای مرسوم باشند،این کتاب کوچک به سفارش دفتر طب سنتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و آماده طبع شد .
مورد دیگر انتخاب بیماریها در این کتاب است . دراین مجلد سعی شد تنها موارد بسیار ساده ای ذکر شود که با توجه به مستندات فعلی بتوان از داروهای جایگزین گیاهی و ینتی به تنهایی به جای داروهای مرسوم استفاده نمود و موارد پیچیده تر که از سویی نایز به دوره تخصصی بیشتر برای پزشک بوده و باتوجه به مستندات فعلی عمدتا به عنوان مکمل های دارویی تولید می شوند چشم پوشی شده و در جلد دوم کتاب به چاپ خواهد رسید .
همچنین با توجه به اینکه بعضی داروها ی گیاهی هم اینک تحت پوشش بیمه در کشور میباشند ، مواردی که شامل بیمه بودند ر متن مشخص شده اند .